Mimořádné prohlídky

Provádění Mimořádných Prohlídek na dálnicích a silnicích I. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb. a dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., §7 …(MP)

Mimořádné Prohlídky se provádí jen na vyzvání zadavatele mimo termíny běžných a hlavních prohlídek, a to zejména:

♠︎ při náhlém poškození vozovky (např. dopravní nehodou, živelní pohromou). Ve zprávě o MP uvede poskytovatel lokalizaci místa poškození, rozsah poškození jednotlivých součástí a příslušenství, předpokládaný způsob opravy a fotodokumentací

♣︎ při výrazné změně dopravního zatížení (např. v důsledku nařízení objížďky). Zpráva o MP bude členěna dle jednotlivého úseku (ULS), ostatní rozsah je stejný jako u MP při poškození vozovky

♥︎ zjištěné závady budou evidovány stejným způsobem jako BP.

(…bližší popis služeb definujeme při osobním jednání)