Běžné prohlídky

Provádění Běžných Prohlídek na dálnicích a silnicích I. třídy  dle zákona č. 13/1997 Sb. a dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., §6 …(BP)

Běžná Prohlídka  zjišťuje především správnou funkci dopravního značení, bezpečnostního zařízení a sjízdnost (schůdnost) komunikace.

Výsledek BP je zaznamenán do elektronické evidence-databáze, nebo do protokolu určený zadavatelem.

Zadavatel si upřesňuje a navrhuje, jaký stupeň poškození vozovky nebo silničního příslušenství je závadou, a kdy by měla být závada-vada odstraněna.

Prohlídka každé silnice I. třídy a dálnice se provádí obousměrně dvakrát týdně, včetně větví mimoúrovňových křížení, v případě dálnice obousměrně každý pracovních den, taktéž včetně větví mimoúrovňových křížení, nebo objednatelem podle schváleného harmonogramu prohlídek komunikací.

(…bližší popis služeb definujeme při osobním jednání)