Služby

 • Provádění Běžných Prohlídek
 • Provádění Hlavních Prohlídek
 • Provádění Mimořádných Prohlídek
 • Zpracování a vyřízení Dopravně Inženýrského Opatření …(DIO)
 • Zajišťujeme Technický Dozor Stavby …(TDS)
 • Zajišťujeme Technický Dozor Investora …(TDI)
 • Provádíme pasportizace a inventarizace na dálnicích a silnicích I. třídy
 • Provádíme pasportizace a inventarizace součástí a příslušenství místních komunikací

Činnost

slide07

 • Provádění Běžných Prohlídek na dálnicích a silnicích I. třídy  dle zákona č. 13/1997 Sb. a dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., §6 …(BP)

Běžná Prohlídka  zjišťuje především správnou funkci dopravního značení, bezpečnostního zařízení a sjízdnost (schůdnost) komunikace.

Výsledek BP je zaznamenán do elektronické evidence-databáze, nebo do protokolu určený zadavatelem.

Zadavatel si upřesňuje a navrhuje, jaký stupeň poškození vozovky nebo silničního příslušenství je závadou, a kdy by měla být závada-vada odstraněna.

Prohlídka každé silnice I. třídy a dálnice se provádí obousměrně dvakrát týdně, včetně větví mimoúrovňových křížení, v případě dálnice obousměrně každý pracovních den, taktéž včetně větví mimoúrovňových křížení, nebo objednatelem podle schváleného harmonogramu prohlídek komunikací.

(…bližší popis služeb definujeme při osobním jednání)

 • Provádění Hlavních Prohlídek na dálnicích a silnicích I. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb. a dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., §7 …(HP)

Hlavní Prohlídky se provádí při uvedení nového nebo rekonstruovaného úseku komunikace do provozu a před skončením záruční doby, vč. zpracování záznamu o HP.

Cílem prohlídky je zjištění stavebně technického stavu silnic I. třídy a dálnic, včetně jejích součástí a příslušenství.

Hlavní Prohlídka se provádí na základě výzvy zadavatele a to:

♠︎ při uvedení nového nebo rekonstruovaného úseku komunikace do provozu

♣︎ před skončením záruční doby

♥︎ zjištěné závady-vady jsou evidovány stejným způsobem jako u BP

♦︎ rozsah HP, zásady provádění HP, způsob záznamu sledovaných jevů a vyhodnocení zjištěných jevů jsou uvedeny v příloze č. 2 HP, Vyhlášky č.104/1997 Sb., §7

(…bližší popis služeb definujeme při osobním jednání)

 • Provádění Mimořádných Prohlídek na dálnicích a silnicích I. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb. a dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., §7 …(MP)

Mimořádné Prohlídky se provádí jen na vyzvání zadavatele mimo termíny běžných a hlavních prohlídek, a to zejména:

♠︎ při náhlém poškození vozovky (např. dopravní nehodou, živelní pohromou). Ve zprávě o MP uvede poskytovatel lokalizaci místa poškození, rozsah poškození jednotlivých součástí a příslušenství, předpokládaný způsob opravy a fotodokumentací

♣︎ při výrazné změně dopravního zatížení (např. v důsledku nařízení objížďky). Zpráva o MP bude členěna dle jednotlivého úseku (ULS), ostatní rozsah je stejný jako u MP při poškození vozovky

♥︎ zjištěné závady budou evidovány stejným způsobem jako BP.

(…bližší popis služeb definujeme při osobním jednání)

 • Vyřízení a zpracování Dopravně Inženýrského Opatření …(DIO)
 • Zajišťujeme Technický Dozor Stavby …(TDS)
 • Zajišťujeme Technický Dozor Investora …(TDI)
 • Provádíme pasportizace a inventarizace na dálnicích a silnicích I. třídy
 • Provádíme pasportizace a inventarizace součástí a příslušenství místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., §12, §12a, §13, §14 a §15

Reference

2019 – 2020

 • „Inventarizace součástí a příslušenství silnic I. třídy a dálnic v Ústeckém kraji“ (02/2019 – 05/2019) – fyzický sběr dat, video-pasport
 • „Zajištění běžných, hlavních, mimořádných a ostatních prohlídek na silnicích I. třídy v ÚK“ (05/2014 – 09/2019) = zajištění prohlídek ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. (§6, Vyhláška č. 104/1997 Sb.)
 • „Vyhodnocení stávajícího stavu technických nádrží“ (06/2019 – 12/2020) = mapování technický nádrží, technický popis jejich stavu
 • „TDS provozního úseku pro údržbové práce v ÚK“ (02/2019 – 06/2019) = dispečerská a koordinační činnost LBÚ silnic I. třídy a dálnic
 • „Pasport ocelových a zábradelních svodidel a zábradlí silnic I. třídy a dálnic D6 a D7 v ÚK“ (07/2019 – 03/2020) = fyzický sběr dat, posouzení technického stavu
 • „Občasný TDS a BOZP – 2019, opravy součástí a příslušenství na silnicích I. tříd a dálnicích v ÚK“ (07/2019 – 07/2020) = výkon odborného technického dozoru stavby
 • „Běžné prohlídky dálnic a silnic I. třídy v ÚK“ (03/2020 – 09/2020) = zajištění běžných prohlídek na dálnicích a silnicích I. třídy v ÚK (§6, Vyhláška 104/1997 Sb., zákon 107/1997 Sb.)

2014 – 2018

 • „Pohostinství a prodejna potravin, stavební úpravy v objektu čp. 22 Lhotka nad Labem“ (02/2014 – 04/2014 = stavební práce, elektroinstalace, výměna oken a dveří, topení, VZT a ZTI
 • „Výměna oken na pavilonu C na ZŠ Hornická, Chomutov“ (07/2014 – 08/2014) – stavební práce
 • „Obchodní centrum Kladno“ (11/2014 – 01/2015) = elektroinstalační práce
 • „Stavební úpravy podhledů a osvětlení – DPS ul. Barvířská 495 v Mostě“ (07/2015 – 09/2015) = stavební úpravy podkladů, demontáž a montáž osvětlení
 • „Rekonstrukce porodnice Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Most o.z.“ (06/2015 – 02/2016) – stavební práce, VZT, ZTI a silnoproudé rozvody
 • „Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Gorkého č.p. 1614, Litvínov“ (06/2016 – 08/2016) = stavební práce, VZT, ZTI a elektroinstalace
 • „Stavební úpravy – Dětský klub – SVČ ul. Albrechtická, Most“ (11/2016 – 12/2016) = stavební práce, VZT, ZTI a elektroinstalace
 • „Přestavba rodinného domu v ul. Ressla“ (07/2014 – 04/2016) = VZT + klimatizace, elektroinstalace, hromosvod
 • „Pokládka PVC – Hospic“ (05/2017 – 06/2017) – dodávka a pokládka PVC
 • „Stavební úpravy 1. NP v objektu PNNP Litvínov“ (06/2017 – 10/2017) = stavební úpravy, ZTI a elektroinstalace
 • „RHB SO 001 – 1. NP, č. m. 1048-1057 – stavební úpravy“ (06/2017 – 08/2017) = stavební úpravy, ZTI a elektroinstalace
 • „MŠ Bělehradská v Mostě – generální oprava kuchyně“ (07/2017 – 10/2017) = stavební práce, VZT, vnitřní rozvody vody, pokládka dlažeb a obkladů, plynovod
 • „Malování a výměna krytin v kancelářích MěÚ Litvínov, ul. Tržní“ a „Obnova podlah kanceláří 103 a) 103 b) MěÚ ul. -tržní dle DN ze dne 7.2.2018“ (01/2018 – 02/2018) = výmalby, pokládka krytiny
 • „B1711 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova v Litvínově, č. p. 1676 – I. etapa“ (07/2018 – 09/2018) = stavební práce, ZTI, elektroinstalace, vytápění a VZT
 • „Adaptace prostor 1. NP penzionu pro seniory Vodní, č.p. 872, pro bydlení“ (04/2018 – 07/2018) = stavební práce, ZTI, vytápění, VZT a elektroinstalace
 • „Tlumiče nárazu na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji“ (08/2018 – 10/2018) = zpracování pasportu tlumičů nárazu, posouzení jejich funkčnosti a návrh na opravu, údržbu nebo nové osazení

2009 – 2013

 • „Tréninková hala a šatnovací blok, Chomutov“ (12/2009 – 10/2010) = chlazení, VZT, MaR
 • „Dům čp. 108, Slaný“ (2010) = rekonstrukce vč. zateplení
 • „ČOV, Mšené Lázně“ (01/2010 – 08/2010) = elektroinstalace
 • „Generální dodávka FVE Most – Velebudice“ (08/2010 – 12/2010) = projektová dokumentace, výstavba FVE
 • „Rekonstrukce supermarketu na prodejnu s autosortimentem“ (09/2010 – 03/2011) = výměna obvodového pláště, oken, parapetů, klempířských prvků a opravy střechy
 • „Kulturně společenské centrum IPRM“ (07/2010 – 07/2011) = elektroinstalace slaboproud, silnoproud, EPS, VZT, MaR
 • „Gymnázium, Jateční ul., Ústí nad Labem – dostavba areálu 4. etapa“ (07/2010 – 07/2011) = elektroinstalace, silnoproud, trafostanice, slaboproud EPS, EZS, VZT, MaR
 • „Výstavba hotelu na Lázeňském vrchu – Litvínov“ (09/2010 – 05-2011) = dodávka a montáž slaboproudé i silnoproudé elektroinstalace a veřejného osvětlení
 • „DD, TPŠ, PrŠ, ŠJ a ŠD Duchcov – REKO čp. 343“ (11/2010 – 08/2011) = dodávka a montáž elektroinstalace
 • „Nábřeží Maxipsa Fíka – celek III. Podhradí“ (09/2011 03/2012) = veřejné osvětlení
 • „SŠ technická Most, Velebudice – osvětlení atletického stadionu“ (02/2012 – 04/2012) = dodávka a montáž silnoproudých rozvodů
 • „Revitalizace Kostelního náměstí ve Vejprtech“ (04/2012 – 10/2012) = veřejné osvětlení v četně parkových chodníků
 • „Demolice hospodářských objektů č. 5 a 6 v k.ú. Petrohrad“ (05-08/2012) = demolice hospodářských objektů
 • „Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem – dostavba areálu 4. etapa“ (05-07/2013) = výměna systému MaR, rozvody NN, VZT a výměníkové stanice z důvodů havárie
 • „Demolice objektů v areálu ČSA – HOMODRTÍRNA“  = demolice tří ocelových skladů v areálu Homogenizační drtírny včetně zemních prací
 • „NNP Most sanace základového zdiva budovy, hlavní vchod a nájezdová rampa“ – SO 03 Náhradní zdroj (07/2012 – 10/2013) = elektroinstalační práce, veřejné osvětlení
 • „Zateplení mateřské škody v ulici Lidická“ (07/2013 – 10/2013) = stavební práce, elektroinstalace, hromosvod, vytápění, zateplení střechy, výměna dveří
 • „Zateplení mateřské školy v ulici Sochorova“ (07/2013 – 12/2013) = stavební práce, elektroinstalace, hromosvod, vytápění, zateplení střechy, výměna dveří
 • „MO009014 Havraň ke školce – rekonstrukce vodovodu“ (09/2013 – 12/2013) – reko vodovodu, terénní úpravy, protlak